MEM Results

SizeNameResult
5 x 5Cruiser One0:00:00.6
6 x 6Cruiser One0:00:00.6
7 x 7Cruiser One0:00:00.8
8 x 8Akansh Shandilya0:00:05.0
9 x 9Akansh Shandilya0:00:08.6
10 x 10Akansh Shandilya0:00:08.1
11 x 11Akansh Shandilya0:00:07.0
12 x 12Akansh Shandilya0:00:13.5
13 x 13Akansh Shandilya0:00:15.9
14 x 14Akansh Shandilya0:00:21.1
15 x 15Akansh Shandilya0:00:15.5
16 x 16Akansh Shandilya0:00:34.2
17 x 17Akansh Shandilya0:00:24.7
18 x 18Akansh Shandilya0:00:22.4
19 x 19Akansh Shandilya0:00:25.9
20 x 20Akansh Shandilya0:00:28.5
21 x 21akansh.shandilyagmail.com0:01:11.5
22 x 22akansh.shandilya gmail.com0:00:34.4
23 x 23Akansh Shandilya0:00:30.7
25 x 25Akansh Shandilya0:00:43.8