MEM Results

SizeNameResult
5 x 5Cruiser One0:00:00.9
6 x 6Cruiser One0:00:00.5
7 x 7Cruiser One0:00:02.1
8 x 8Ekansh Shandilya0:00:03.8
9 x 9Ekansh Shandilya0:00:06.4
10 x 10Matt Desch0:00:03.6
11 x 1191-92394739930:00:09.5
12 x 12Ekansh Shandilya0:00:06.7
13 x 13Ekansh Shandilya0:00:10.2
14 x 14Ekansh Shandilya0:00:13.2
15 x 15Ekansh Shandilya0:00:08.8
16 x 16Ekansh Shandilya0:00:18.6
17 x 17Ekansh Shandilya0:00:32.4
18 x 18Ekansh Shandilya0:00:30.0
19 x 19Ekansh Shandilya0:00:26.7
20 x 20Ekansh Shandilya0:00:38.4
21 x 21Ekansh Shandilya0:00:26.4
22 x 22Ekansh Shandilya0:00:46.3
23 x 23Ekansh Shandilya0:00:43.3
24 x 24Ekansh Shandilya0:00:54.7
25 x 25Ekansh Shandilya0:00:46.3